هايیتی

هايیتی

محیط کاری تنگدست

باوجود تغییرهای اخیر در قانون آزادی رسانه‌های هائیتی، روزنامه‌نگاران به شدت در تنگنای منابع مالی قرار دارند و از نبود پشتیبانی جدی نهادها و دشواری دسترسی به اطلاعات رنج‌ می‌برند. برخی از آنها نیز همچنان قربانی بازداشت‌ها و خشونت‌های فیزیکی به‌ ویژه در زمان تظاهرات هستند‌. فجایع طبیعی سال‌های اخیر در هائیتی خسارت‌های بسیاری به این کشور وارد کرده است، که پیش از این نیز زیرساخت‌های بسیار محدودی داشت. رسانه‌های خصوصی هائیتی که سخت تحت تأثیر منافع مالکان رسانه هستند، گرایش به خودسانسوری دارند. بنا بر قانون بازداری توهین و افترا که در سال ۲۰۱۷ در سنا تصویب شد، به روزنامه‌نگاران مجازات‌های سنگینی تحمیل می‌شود.  از آغاز موج اعتراضات گسترده و گاهی  خشونت‌آمیز که از سال ۲۰۱۸ با هدف سرنگونی رئیس‌جمهور جوئول موسی غرقه در فساد، روزنامه‌نگاران آسیب‌پذیر هائیتی بیشتر مورد هدف معترضان قرار می‌گیرند. این کشور از قتل روزنامه‌نگار نئمی جوزف در سال ۲۰۱۹ و ناپدید شدن ولادیمیر لگاگنور، عکاس خبرنگاردر سال ۲۰۱۸، هنگام گزارش در یکی از محله‌های خطرناک پایتخت در بهت فرو رفت.

87
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-4

83 به 2020

شناساگر عمومی

+0.92

30.20 به 2020

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر