گابون

گابون

نگرانی از زوال آزادی اطلاع‌رسانی

حکومت هرگونه حمایت مالی خود را به رسانه‌های خصوصی و دولتی به دلیل نیاز مبرم به منابع مالی و بودجه، قطع کرد. در گابن‌، از زمان ریاست جمهوری علی بانگو، طرح رسانه‌های مستقل هنوز به مرحله اجرا در‌ نیامده است.بسیاری از انتشازات جانبدارانه هستند و خودسانسوری بسیار رایج است. در سال ۲۰۱۸، هر دو رسانه ملی و یک رسانه خارجی، در نتیجه پخش گزارش انتقادی از رییس جمهور و همکاران نزدیکش، به مجازات‌های نگران کننده‌ای منجر شد. دخالت دولت در سیاست‌های تحریریه‌ها و مدیریت رسانه‌های عمومی، موجب اعتصاب بی‌سابقه‌ای شد. روزنامه‌نگارانی که می‌خواهند حرفه خود را به درستی انجام دهند اغلب مورد هدف حکومت‌، احزاب سیاسی و صاحبان شرکت‌های اقتصادی قرار می‌گیرند که هیچ تردیدی در اعمال خشونت‌های بدنی علیه آنها به خود راه نمی‌دهند. "کدهای ارتباطاتی"جدید توهین رسانه‌ای را غیرکیفری اعلام کردند اگرچه محدودیت‌های آزادی نه تنها شامل رسانه‌های چاپی می‌شود بلکه تمام اشکال تولیدهای مربوط به پخش،چاپ،دیجیتالی و سینماتوگرافی را دربر‌می‌گیرد.

117
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+4

121 به 2020

شناساگر عمومی

+1.40

37.20 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر