آلمان

آلمان

تضمین‌های قوی در قانون اساسی، اما فشار ازجناح راست

ضمانت‌های قوی در قانون اساسی و دستگاه قضایی مستقل محیط مناسبی را برای  روزنامه‌نگاران در آلمان بوجود آورده است. دادگاه قانون اساسی به‌طور دائم در دفاع از آزادی رسانه‌ها حكم می‌دهد. با این حال، افراط گرایان وتظاهرکنندگان خشن گاهی اوقات روزنامه‌نگاران را  تهدید، آزار و اذیت و حتی به آنها حمله فیزیکی  می‌کنند. در حالی‌که بخش عمده‌ای از چنین تخلف‌هایی مربوط به راست‌افراطی است، تعداد معدودی از این اتفاق‌ها همچنین از چپ‌های رادیکال سرچشمه می‌گیرد. برخی از مقامات دولتی و قانون گذاران همچنان برای  امنیت گسترده، حفظ داده‌ها و قوانین نظارت با امکان نقض حقوقی مانند حریم خصوصی دیجیتال و ناشناس بودن پافشاری می‌کنند. نمونه‌های تازه مانند مفاد قانونی برای جرم بودن اداره داده‌های فاش‌شده و همچنین پیش‌نویس یک قانون با هدف اجازه به سرویس‌های اطلاعاتی آلمان برای هک کامپیوتر و تلفن‌های هوشمند یا رهگیری ارتباطات رمزگذاری شده بدون نظارت قضایی است. این قانون مقامات را قادر می‌سازد تا حمایت موجود از سرچشمه‌های روزنامه‌نگار را دور بزنند. قانون‌های آلمان در مورد دسترسی به اطلاعات در سنجش با استانداردهای جهانی ضعیف است. تکثر رسانه‌ای به‌ویژه در مورد روزنامه‌های محلی به دلایل اقتصادی دچار فرسایش آهسته اما پایدار است.
13
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

11 به 2020

شناساگر عمومی

+3.08

12.16 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر