آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی

استقلال رسانه‌ای شکننده

قانون اساسی سال ۱۹۹۶ آفریقای جنوبی از آزادی رسانه‌های گوناگون حمایت می‌‌کند. با‌ اینهمه،قانون ‌گذاری‌های زمان آپارتاید و نیز قانون‌های ضد تروریستی سال  ۲۰۰۴ پوشش دادن خبرهای سازمان های دولتی را زمانی که به اصطلاح "منافع ملی" درخطراست، محدود می‌کند. روزنامه‌نگاران اگر سعی کنند  به برخی ازموضوعات مانند کنگره ملی آفریقا  و مسائل مالی حکومت ،توزیع دوباره زمین به جمعیت سیاه پوست ،یا موضوعات مربوط به گوپتالیکس پوشش دهند، مورد آزار و اقدامات تهدیدآمیزقرار می‌گیرند. همه این موارد یا موضوعات ممنوعه هستند و یا واکنش خصمانه صاحبان قدرت را برمی‌انگیزند. دادگاه عالی به حزب مخالف مبارزان آزادی اقتصادی  در سال ۲۰۱۹ به‌دلیل سخنان تحریک آمیز و نفرت‌ برانگیزنسبت به روزنامه‌نگاران، هشدار داد. برای روزنامه‌نگاران به‌ویژه زنان روزنامه‌نگار،  تمسخر، توهین و حتی تهدید در رسانه‌های اجتماعی که توسط سیاستمداران یا حامیان آنها  انجام می‌شود، غیرعادی نیست. 32
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

31 به 2020

شناساگر عمومی

-0.82

22.41 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر