آذربایجان

آذربایجان

جنگ بی‌رحمانه با آخرین منتقدان

رئیس‌جمهور الهام علی‌اف تنها به نابود کردن همه اشکال کثرت‌گرایی بسنده نکرده است که از سال ۲۰۱۴، جنگ بی‌وقفه‌ای علیه آنچه از منتقدان باقی مانده است نیز به راه انداخته است. روزنامه‌نگاران مستقل و بلاگرها اغلب با بهانه‌های بی دلیل به زندان می‌افتند اگر پیش از آن مورد حمله و آزار و کتک ،رشوه ،باج قرارنگرفته‌ باشند. رسانه‌های مستقل مانند زرکالو و آزادلیق از نظر اقتصادی در تنگنا هستند. دیگر رسانه‌‌ها مانند رادیوآزادلیق ،با اعمال  زور  تعطیل شده‌اند. اصلی‌ترین سایت خبری مسدود شد. در این فرمان به سکوت آنهایی که  در تبعید به‌ کارشان ادامه می‌دهند، مانند امین میلی و غنیمت زاهد، اعضای خانواده آنها را  مقامات حکومتی در آذربایجان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این رژیم حتی روزنامه‌نگاران آذربایجانی را در گرجستان و اوکراین به زندان انداخته است و در فرانسه نیز از آنها شکایت کرده است. تنها با فشارهای سنگین است که حکومت را می‌توان عقب نشاند، فشارهایی که  امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز است.

166
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

163 به 2018

شناساگر عمومی

-0.60

59.73 به 2018

  • 0
    journalistes tués در 2019
  • 0
    journalistes citoyens tués در 2019
  • 0
    collaborateurs tués در 2019
بیشتر شماره‌گر