رده‌بندی
2022رده‌بندی
رده‌بندی جهانی
1 نروژ ۹۲٫۶۵
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۲٫۶۵
سیاسی
1
۹۴٫۸۹
اقتصادی
1
۹۰٫۳۸
حقوقی
1
۹۲٫۲۳
اجتماعی
2
۹۳٫۷۱
ایمنی
11
۹۲٫۰۳
2 دانمارک ۹۰٫۲۷
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۹۰٫۲۷
سیاسی
2
۹۴٫۳۴
اقتصادی
3
۸۳٫۶۷
حقوقی
4
۸۹٫۱۸
اجتماعی
9
۹۱٫۱۷
ایمنی
7
۹۲٫۹۷
3 سوئد ۸۸٫۸۴
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۸٫۸۴
سیاسی
3
۹۱٫۹۶
اقتصادی
2
۸۷٫۶۶
حقوقی
3
۹۰٫۲۷
اجتماعی
12
۹۰٫۱۸
ایمنی
32
۸۴٫۱۴
4 استونی ۸۸٫۸۳
استونی
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۸٫۸۳
سیاسی
5
۹۱٫۱۱
اقتصادی
6
۸۱٫۹۷
حقوقی
5
۸۷٫۸۷
اجتماعی
13
۹۰
ایمنی
6
۹۳٫۲
5 فنلاند ۸۸٫۴۲
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۸٫۴۲
سیاسی
6
۹۰٫۴
اقتصادی
5
۸۲٫۰۳
حقوقی
9
۸۶٫۶۴
اجتماعی
10
۹۰٫۷۷
ایمنی
10
۹۲٫۲۶
6 ایرلند ۸۸٫۳
ایرلند
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۸٫۳
سیاسی
9
۸۹٫۲۴
اقتصادی
8
۷۹٫۰۸
حقوقی
14
۸۵٫۰۹
اجتماعی
4
۹۲٫۵
ایمنی
2
۹۵٫۵۸
7 پرتغال ۸۷٫۰۷
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۷٫۰۷
سیاسی
4
۹۱٫۸۶
اقتصادی
9
۷۷٫۴۱
حقوقی
18
۸۴٫۲۱
اجتماعی
3
۹۳٫۱۴
ایمنی
18
۸۸٫۷۳
8 کاستاریکا ۸۵٫۹۲
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۹۲
سیاسی
17
۸۱٫۶۲
اقتصادی
11
۷۲٫۹۶
حقوقی
6
۸۷٫۷۲
اجتماعی
4
۹۲٫۵
ایمنی
3
۹۴٫۷۸
9 لیتوانی ۸۴٫۱۴
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۱۴
سیاسی
11
۸۷٫۰۱
اقتصادی
13
۷۲٫۱۶
حقوقی
16
۸۴٫۴۶
اجتماعی
16
۸۹٫۷۱
ایمنی
23
۸۷٫۳۷
10 لیختن اشتاین ۸۴٫۰۳
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۴٫۰۳
سیاسی
20
۸۰٫۳۶
اقتصادی
19
۶۸٫۷۸
حقوقی
15
۸۴٫۷۴
اجتماعی
14
۸۹٫۸
ایمنی
1
۹۶٫۴۶
11 زلاند نو ۸۳٫۵۴
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۳٫۵۴
سیاسی
7
۹۰٫۱۵
اقتصادی
10
۷۵٫۲۶
حقوقی
54
۷۴٫۷۸
اجتماعی
15
۸۹٫۷۵
ایمنی
21
۸۷٫۷۶
12 جامائیکا ۸۳٫۳۵
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۳٫۳۵
سیاسی
32
۷۴٫۸۵
اقتصادی
14
۷۱٫۹۴
حقوقی
24
۸۲٫۴۶
اجتماعی
1
۹۵
ایمنی
8
۹۲٫۵۲
13 سی‌شل ۸۳٫۳۳
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۳٫۳۳
سیاسی
19
۸۰٫۴۵
اقتصادی
18
۶۹٫۱۳
حقوقی
13
۸۵٫۳۱
اجتماعی
11
۹۰٫۲۵
ایمنی
13
۹۱٫۵
14 سويیس ۸۲٫۷۲
سويیس
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۲٫۷۲
سیاسی
8
۹۰
اقتصادی
21
۶۸٫۳۷
حقوقی
29
۸۰٫۹۹
اجتماعی
21
۸۸٫۳۳
ایمنی
27
۸۵٫۹۲
15 ایسلند ۸۲٫۶۹
ایسلند
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۲٫۶۹
سیاسی
13
۸۶٫۲۱
اقتصادی
28
۶۵٫۵۶
حقوقی
23
۸۲٫۶۸
اجتماعی
23
۸۷٫۵
ایمنی
13
۹۱٫۵
16 آلمان ۸۲٫۰۴
آلمان
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۲٫۰۴
سیاسی
10
۸۷٫۰۳
اقتصادی
7
۸۰٫۰۷
حقوقی
8
۸۷٫۰۸
اجتماعی
17
۸۹٫۴۷
ایمنی
91
۶۶٫۵۸
17 تیمور شرقی ۸۱٫۸۹
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۱٫۸۹
سیاسی
14
۸۵٫۴۵
اقتصادی
20
۶۸٫۷۱
حقوقی
11
۸۵٫۹۶
اجتماعی
65
۷۵٫۶۷
ایمنی
5
۹۳٫۶۵
18 نامیبیا ۸۱٫۸۴
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۱٫۸۴
سیاسی
37
۷۲٫۹۷
اقتصادی
17
۶۹٫۸
حقوقی
22
۸۲٫۹۸
اجتماعی
8
۹۱٫۶
ایمنی
12
۹۱٫۸۴
19 کانادا ۸۱٫۷۴
کانادا
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۸۱٫۷۴
سیاسی
16
۸۲٫۲۷
اقتصادی
16
۷۱٫۱۷
حقوقی
33
۸۰٫۲۶
اجتماعی
6
۹۲
ایمنی
37
۸۲٫۹۹
20 چک ۸۰٫۵۴
چک
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۸۰٫۵۴
سیاسی
22
۷۹٫۶۶
اقتصادی
36
۶۱٫۵۶
حقوقی
18
۸۴٫۲۱
اجتماعی
20
۸۸٫۴۴
ایمنی
17
۸۸٫۸۱
21 لوکزامبورگ ۷۹٫۸۱
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۷۹٫۸۱
سیاسی
15
۸۲٫۹۴
اقتصادی
27
۶۶٫۳۳
حقوقی
60
۷۲٫۹۳
اجتماعی
19
۸۸٫۷۱
ایمنی
20
۸۸٫۱۴
22 لتوانی ۷۹٫۱۷
لتوانی
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۷۹٫۱۷
سیاسی
24
۷۸٫۹۶
اقتصادی
29
۶۴٫۵۸
حقوقی
30
۸۰٫۸۹
اجتماعی
25
۸۷٫۳۶
ایمنی
33
۸۴٫۰۶
23 بلژیک ۷۸٫۸۶
بلژیک
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۷۸٫۸۶
سیاسی
30
۷۵٫۰۳
اقتصادی
15
۷۱٫۲۲
حقوقی
37
۷۹٫۳
اجتماعی
24
۸۷٫۴
ایمنی
43
۸۱٫۳۵
24 انگلستان ۷۸٫۷۱
انگلستان
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۸٫۷۱
سیاسی
18
۸۰٫۵۷
اقتصادی
12
۷۲٫۷۵
حقوقی
48
۷۶٫۶۳
اجتماعی
32
۸۴٫۲۹
ایمنی
49
۷۹٫۳۳
25 ترنتی و توبوگو ۷۸٫۶۸
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۸٫۶۸
سیاسی
34
۷۳٫۹۴
اقتصادی
23
۶۷٫۸۶
حقوقی
56
۷۴٫۵۶
اجتماعی
31
۸۴٫۵
ایمنی
8
۹۲٫۵۲
26 فرانسه ۷۸٫۵۳
فرانسه
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۸٫۵۳
سیاسی
21
۷۹٫۸۵
اقتصادی
23
۶۷٫۸۶
حقوقی
10
۸۶٫۵۱
اجتماعی
18
۸۹٫۳۸
ایمنی
85
۶۹٫۰۵
27 اسلواکی ۷۸٫۳۷
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۸٫۳۷
سیاسی
41
۷۱٫۴۴
اقتصادی
22
۶۷٫۹۸
حقوقی
26
۸۲٫۰۲
اجتماعی
26
۸۶٫۳۸
ایمنی
34
۸۴٫۰۱
28 هلند ۷۷٫۹۳
هلند
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۷٫۹۳
سیاسی
12
۸۶٫۳
اقتصادی
4
۸۲٫۸۶
حقوقی
7
۸۷٫۲۸
اجتماعی
27
۸۶٫۱
ایمنی
125
۴۷٫۰۹
29 آرژانتین ۷۷٫۲۸
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۷٫۲۸
سیاسی
28
۷۶٫۳۶
اقتصادی
50
۵۱٫۵۳
حقوقی
2
۹۰٫۶۸
اجتماعی
29
۸۵٫۷۵
ایمنی
39
۸۲٫۰۶
30 جمهوری دومینیکن ۷۶٫۹
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۹
سیاسی
40
۷۱٫۵۲
اقتصادی
34
۶۲٫۲۴
حقوقی
11
۸۵٫۹۶
اجتماعی
6
۹۲
ایمنی
71
۷۲٫۷۹
31 اتریش ۷۶٫۷۴
اتریش
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۶٫۷۴
سیاسی
26
۷۷٫۸۲
اقتصادی
37
۶۱٫۴۳
حقوقی
41
۷۸٫۹۵
اجتماعی
46
۸۱٫۲
ایمنی
31
۸۴٫۲۹
32 اسپانیا ۷۶٫۷۱
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۶٫۷۱
سیاسی
38
۷۲٫۷۳
اقتصادی
31
۶۳٫۳۸
حقوقی
25
۸۲٫۱۶
اجتماعی
39
۸۱٫۸۹
ایمنی
35
۸۳٫۴
33 بوتان ۷۶٫۴۶
بوتان
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۶٫۴۶
سیاسی
25
۷۸٫۷۹
اقتصادی
34
۶۲٫۲۴
حقوقی
67
۷۰٫۳۹
اجتماعی
60
۷۷
ایمنی
4
۹۳٫۸۸
34 گیانا ۷۶٫۴۱
گیانا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۶٫۴۱
سیاسی
46
۷۰٫۰۶
اقتصادی
25
۶۷٫۷۶
حقوقی
51
۷۵٫۶۱
اجتماعی
43
۸۱٫۴
ایمنی
24
۸۷٫۲۱
35 آفریقای جنوبی ۷۵٫۵۶
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۵٫۵۶
سیاسی
29
۷۵٫۹۶
اقتصادی
33
۶۲٫۵۹
حقوقی
17
۸۴٫۳۶
اجتماعی
37
۸۲٫۵
ایمنی
74
۷۲٫۳۹
36 کیپورد ۷۵٫۳۷
کیپورد
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۵٫۳۷
سیاسی
39
۷۲٫۵۵
اقتصادی
32
۶۲٫۷۶
حقوقی
44
۷۷٫۹۸
اجتماعی
68
۷۵٫۴
ایمنی
19
۸۸٫۱۶
37 ساحل عاج ۷۴٫۴۶
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۴٫۴۶
سیاسی
31
۷۴٫۸۹
اقتصادی
39
۵۸٫۴۵
حقوقی
50
۷۵٫۹۴
اجتماعی
41
۸۱٫۴۳
ایمنی
41
۸۱٫۶
38 تایوان ۷۴٫۰۸
تایوان
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۴٫۰۸
سیاسی
33
۷۴٫۷۸
اقتصادی
49
۵۱٫۸۸
حقوقی
40
۷۹٫۰۱
اجتماعی
57
۷۷٫۶۹
ایمنی
25
۸۷٫۰۲
39 استرالیا ۷۳٫۷۷
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۳٫۷۷
سیاسی
27
۷۷٫۱۷
اقتصادی
30
۶۳٫۴۴
حقوقی
96
۶۴٫۱۸
اجتماعی
33
۸۴٫۱۷
ایمنی
48
۷۹٫۸۸
40 مولداوی ۷۳٫۴۷
مولداوی
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۴۷
سیاسی
45
۷۰٫۱۵
اقتصادی
63
۴۷٫۸۳
حقوقی
21
۸۳
اجتماعی
28
۸۵٫۸۸
ایمنی
44
۸۰٫۴۸
41 بورکینافاسو ۷۳٫۱۲
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۳٫۱۲
سیاسی
23
۷۸٫۹۹
اقتصادی
26
۶۷٫۶۹
حقوقی
52
۷۵٫۵۸
اجتماعی
22
۸۷٫۸۳
ایمنی
113
۵۵٫۵۲
42 ایالات متحده امریکا ۷۲٫۷۴
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۲٫۷۴
سیاسی
36
۷۲٫۹۹
اقتصادی
38
۵۹٫۳۳
حقوقی
46
۷۷٫۳۲
اجتماعی
41
۸۱٫۴۳
ایمنی
72
۷۲٫۶۳
43 کره جنوبی ۷۲٫۱۱
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۲٫۱۱
سیاسی
42
۷۱٫۱۵
اقتصادی
43
۵۵٫۳۱
حقوقی
61
۷۲٫۸۱
اجتماعی
51
۷۹٫۸
ایمنی
42
۸۱٫۵
44 اروگويه ۷۲٫۰۳
اروگويه
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۲٫۰۳
سیاسی
44
۷۰٫۳
اقتصادی
58
۴۹٫۳۲
حقوقی
20
۸۳٫۶۳
اجتماعی
78
۷۲٫۳۳
ایمنی
30
۸۴٫۵۸
45 ساموآ ۷۱٫۳۹
ساموآ
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۱٫۳۹
سیاسی
67
۶۱٫۸۲
اقتصادی
41
۵۶٫۱۲
حقوقی
92
۶۴٫۹۱
اجتماعی
30
۸۵
ایمنی
16
۸۹٫۱۲
46 سیرالئون ۷۱٫۰۳
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۷۱٫۰۳
سیاسی
35
۷۳٫۷۱
اقتصادی
55
۵۰٫۳۸
حقوقی
42
۷۸٫۴
اجتماعی
58
۷۷٫۵
ایمنی
58
۷۵٫۱۴
47 بلیز ۷۰٫۶۷
بلیز
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۷۰٫۶۷
سیاسی
47
۷۰
اقتصادی
48
۵۲٫۰۴
حقوقی
100
۶۳٫۶
اجتماعی
38
۸۲
ایمنی
28
۸۵٫۷۱
48 کرواسی ۷۰٫۴۲
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۷۰٫۴۲
سیاسی
49
۶۸٫۲۶
اقتصادی
53
۵۰٫۴۶
حقوقی
38
۷۹٫۱۹
اجتماعی
64
۷۶٫۰۹
ایمنی
52
۷۸٫۰۸
49 تونگا ۶۹٫۷۴
تونگا
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۶۹٫۷۴
سیاسی
48
۶۹٫۷
اقتصادی
47
۵۳٫۰۶
حقوقی
86
۶۶٫۶۷
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
15
۸۹٫۸
50 گامبیا ۶۹٫۲۵
گامبیا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۶۹٫۲۵
سیاسی
43
۷۱٫۱۱
اقتصادی
51
۵۱٫۳۶
حقوقی
81
۶۷٫۶۹
اجتماعی
44
۸۱٫۳۳
ایمنی
64
۷۴٫۷۴
51 ارمنستان ۶۸٫۹۷
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۶۸٫۹۷
سیاسی
55
۶۶٫۲۶
اقتصادی
81
۴۴٫۴۴
حقوقی
45
۷۷٫۸۸
اجتماعی
63
۷۶٫۳۳
ایمنی
47
۷۹٫۹۱
52 سورینام ۶۸٫۹۵
سورینام
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۶۸٫۹۵
سیاسی
51
۶۷٫۸۸
اقتصادی
44
۵۵٫۱
حقوقی
102
۶۲٫۲۸
اجتماعی
34
۸۴
ایمنی
57
۷۵٫۵۱
53 آندورا ۶۸٫۷۹
آندورا
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۸٫۷۹
سیاسی
50
۶۸٫۱۲
اقتصادی
54
۵۰٫۴۱
حقوقی
71
۶۹٫۱۲
اجتماعی
91
۶۸٫۸
ایمنی
22
۸۷٫۴۸
54 اسلوانی ۶۸٫۵۴
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۸٫۵۴
سیاسی
78
۵۹٫۳۲
اقتصادی
65
۴۷٫۷
حقوقی
39
۷۹٫۱۱
اجتماعی
50
۷۹٫۹۴
ایمنی
56
۷۶٫۶۱
55 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۶۸٫۴۹
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۸٫۴۹
سیاسی
61
۶۲٫۹۱
اقتصادی
62
۴۸٫۳۷
حقوقی
78
۶۸٫۲۵
اجتماعی
51
۷۹٫۸
ایمنی
36
۸۳٫۱۳
56 رومانی ۶۸٫۴۶
رومانی
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۸٫۴۶
سیاسی
53
۶۶٫۷۷
اقتصادی
72
۴۶٫۷۷
حقوقی
49
۷۶٫۴۶
اجتماعی
40
۸۱٫۶۷
ایمنی
79
۷۰٫۶۳
57 جمهوری مقدونیه شمالی ۶۸٫۴۴
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۸٫۴۴
سیاسی
56
۶۶٫۱۶
اقتصادی
83
۴۳٫۷۱
حقوقی
28
۸۱٫۲۹
اجتماعی
74
۷۳٫۱۷
ایمنی
53
۷۷٫۸۵
58 ایتالیا ۶۸٫۱۶
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۸٫۱۶
سیاسی
57
۶۵٫۸۹
اقتصادی
67
۴۷٫۵۲
حقوقی
59
۷۳٫۹۳
اجتماعی
49
۸۰
ایمنی
68
۷۳٫۴۸
59 نیجر ۶۷٫۸
نیجر
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۷٫۸
سیاسی
65
۶۲٫۳
اقتصادی
73
۴۶٫۷۳
حقوقی
64
۷۱٫۷۵
اجتماعی
61
۷۶٫۵
ایمنی
40
۸۱٫۶۹
60 غنا ۶۷٫۴۳
غنا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۷٫۴۳
سیاسی
54
۶۶٫۶۱
اقتصادی
69
۴۷٫۲۲
حقوقی
27
۸۱٫۴۲
اجتماعی
53
۷۹٫۶۴
ایمنی
101
۶۲٫۲۵
61 کوسووو ۶۷
کوسووو
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۷
سیاسی
60
۶۴٫۳۴
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
31
۸۰٫۸۵
اجتماعی
70
۷۴٫۳۳
ایمنی
81
۷۰٫۲۶
62 پاپوآ گینه نو ۶۶٫۶۶
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۶٫۶۶
سیاسی
63
۶۲٫۴۲
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
89
۶۶٫۰۸
اجتماعی
44
۸۱٫۳۳
ایمنی
51
۷۸٫۲۳
63 مونته‌نگرو ۶۶٫۵۴
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۶٫۵۴
سیاسی
62
۶۲٫۵۱
اقتصادی
66
۴۷٫۶۷
حقوقی
47
۷۷٫۱۹
اجتماعی
80
۷۱
ایمنی
65
۷۴٫۳۳
64 موریس ۶۶٫۰۷
موریس
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۶٫۰۷
سیاسی
91
۵۵٫۵۸
اقتصادی
64
۴۷٫۸۱
حقوقی
97
۶۴٫۱۶
اجتماعی
48
۸۰٫۲۹
ایمنی
38
۸۲٫۵
65 قبرس ۶۵٫۹۷
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۵٫۹۷
سیاسی
70
۶۱٫۲۱
اقتصادی
91
۴۲٫۰۹
حقوقی
56
۷۴٫۵۶
اجتماعی
101
۶۵٫۷۵
ایمنی
26
۸۶٫۲۵
66 لهستان ۶۵٫۶۴
لهستان
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۵٫۶۴
سیاسی
110
۵۰٫۹۵
اقتصادی
40
۵۷٫۴۱
حقوقی
72
۶۸٫۹۵
اجتماعی
36
۸۲٫۵۳
ایمنی
86
۶۸٫۳۳
67 بوسنی هرزوگوین ۶۵٫۶۴
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۵٫۶۴
سیاسی
69
۶۱٫۵۶
اقتصادی
101
۴۰٫۲۳
حقوقی
35
۷۹٫۵۷
اجتماعی
79
۷۱٫۸۶
ایمنی
61
۷۴٫۹۵
68 اکواتور ۶۴٫۶۱
اکواتور
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۴٫۶۱
سیاسی
73
۶۰٫۱
اقتصادی
42
۵۵٫۴۴
حقوقی
79
۶۷٫۹۸
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
82
۷۰٫۰۳
69 کنیا ۶۴٫۵۹
کنیا
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۴٫۵۹
سیاسی
63
۶۲٫۴۲
اقتصادی
75
۴۶٫۳۳
حقوقی
62
۷۲٫۲۸
اجتماعی
55
۷۸
ایمنی
96
۶۳٫۹۲
70 هايیتی ۶۴٫۵۵
هايیتی
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۴٫۵۵
سیاسی
77
۵۹٫۶
اقتصادی
56
۵۰٫۳۴
حقوقی
63
۷۲٫۲۲
اجتماعی
47
۸۰٫۶۷
ایمنی
106
۵۹٫۹۱
71 ژاپن ۶۴٫۳۷
ژاپن
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۴٫۳۷
سیاسی
96
۵۴٫۶۶
اقتصادی
46
۵۳٫۷
حقوقی
88
۶۶٫۲۳
اجتماعی
96
۶۷٫۰۶
ایمنی
45
۸۰٫۱۹
72 قرقیزستان ۶۴٫۲۵
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۴٫۲۵
سیاسی
74
۵۹٫۹
اقتصادی
60
۴۸٫۶۴
حقوقی
73
۶۸٫۸۶
اجتماعی
90
۶۹
ایمنی
63
۷۴٫۸۳
73 سنگال ۶۳٫۰۷
سنگال
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۳٫۰۷
سیاسی
79
۵۹٫۳۱
اقتصادی
90
۴۲٫۱۳
حقوقی
86
۶۶٫۶۷
اجتماعی
76
۷۲٫۴۳
ایمنی
62
۷۴٫۸۴
74 پاناما ۶۲٫۷۸
پاناما
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۲٫۷۸
سیاسی
98
۵۴٫۲۴
اقتصادی
68
۴۷٫۴۵
حقوقی
98
۶۴٫۰۴
اجتماعی
72
۷۴
ایمنی
67
۷۴٫۱۵
75 لیبریا ۶۲٫۷۷
لیبریا
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۲٫۷۷
سیاسی
92
۵۵٫۵
اقتصادی
135
۳۲٫۸
حقوقی
55
۷۴٫۶۹
اجتماعی
35
۸۲٫۵۷
ایمنی
87
۶۸٫۳
76 نپال ۶۲٫۶۷
نپال
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۲٫۶۷
سیاسی
75
۵۹٫۸
اقتصادی
102
۴۰٫۱۴
حقوقی
89
۶۶٫۰۸
اجتماعی
59
۷۷٫۳۳
ایمنی
83
۶۹٫۹۹
77 پرو ۶۱٫۷۵
پرو
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۱٫۷۵
سیاسی
52
۶۶٫۹۷
اقتصادی
92
۴۱٫۸۴
حقوقی
66
۷۰٫۶۱
اجتماعی
110
۶۳
ایمنی
92
۶۶٫۳۵
78 مالت ۶۱٫۵۵
مالت
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۶۱٫۵۵
سیاسی
121
۴۶٫۸۲
اقتصادی
96
۴۱٫۳۳
حقوقی
79
۶۷٫۹۸
اجتماعی
69
۷۴٫۷۵
ایمنی
55
۷۶٫۸۷
79 صربستان ۶۱٫۵۱
صربستان
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۶۱٫۵۱
سیاسی
118
۴۷٫۴۷
اقتصادی
129
۳۴٫۹۲
حقوقی
34
۷۹٫۹۲
اجتماعی
71
۷۴٫۲۲
ایمنی
78
۷۱٫۰۳
80 مالاوی ۶۱٫۴
مالاوی
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۶۱٫۴
سیاسی
90
۵۵٫۷۶
اقتصادی
110
۳۸٫۴۴
حقوقی
43
۷۸٫۰۷
اجتماعی
93
۶۷٫۶۷
ایمنی
89
۶۷٫۰۸
81 قبرس شمالی ۶۱٫۰۸
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۶۱٫۰۸
سیاسی
87
۵۶٫۴۸
اقتصادی
108
۳۸٫۷۸
حقوقی
68
۶۹٫۸۲
اجتماعی
120
۶۰٫۲
ایمنی
46
۸۰٫۱۴
82 شیلی ۶۰٫۶۱
شیلی
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۶۰٫۶۱
سیاسی
59
۶۵٫۰۳
اقتصادی
86
۴۲٫۸۶
حقوقی
82
۶۷٫۶۳
اجتماعی
77
۷۲٫۴
ایمنی
115
۵۵٫۱۵
83 کومور ۶۰٫۱۶
کومور
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۶۰٫۱۶
سیاسی
88
۵۶٫۳۶
اقتصادی
57
۵۰٫۲۶
حقوقی
112
۵۹٫۹۸
اجتماعی
66
۷۵٫۶۳
ایمنی
109
۵۸٫۵۶
84 گینه ۵۹٫۸۲
گینه
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۹٫۸۲
سیاسی
80
۵۹٫۲۶
اقتصادی
70
۴۷٫۰۵
حقوقی
65
۷۱٫۱۵
اجتماعی
81
۷۰٫۶۷
ایمنی
122
۵۰٫۹۶
85 مجارستان ۵۹٫۸
مجارستان
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۹٫۸
سیاسی
119
۴۷٫۰۷
اقتصادی
141
۳۲٫۳۱
حقوقی
83
۶۷٫۲۵
اجتماعی
95
۶۷٫۳۳
ایمنی
29
۸۵٫۰۳
86 اسرائیل ۵۹٫۶۲
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۹٫۶۲
سیاسی
58
۶۵٫۱۵
اقتصادی
44
۵۵٫۱
حقوقی
130
۵۳٫۵۱
اجتماعی
56
۷۷٫۷۵
ایمنی
126
۴۶٫۶۱
87 مالدیو ۵۹٫۵۵
مالدیو
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۹٫۵۵
سیاسی
66
۶۲٫۲۷
اقتصادی
111
۳۸٫۲۷
حقوقی
85
۶۷٫۱۱
اجتماعی
134
۵۵
ایمنی
59
۷۵٫۱۲
88 لسو‌تو ۵۹٫۳۹
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۹٫۳۹
سیاسی
85
۵۷٫۳۷
اقتصادی
102
۴۰٫۱۴
حقوقی
119
۵۷٫۳۱
اجتماعی
72
۷۴
ایمنی
88
۶۸٫۱۱
89 گرجستان ۵۹٫۳
گرجستان
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۹٫۳
سیاسی
102
۵۲٫۴۲
اقتصادی
74
۴۶٫۴۳
حقوقی
32
۸۰٫۷۹
اجتماعی
67
۷۵٫۵
ایمنی
135
۴۱٫۳۴
90 مغولستان ۵۹٫۱۷
مغولستان
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۹٫۱۷
سیاسی
93
۵۵٫۴۸
اقتصادی
121
۳۶٫۱۸
حقوقی
110
۶۰٫۳۷
اجتماعی
86
۶۹٫۵۵
ایمنی
66
۷۴٫۲۷
91 بلغارستان ۵۹٫۱۲
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۹٫۱۲
سیاسی
95
۵۴٫۹۵
اقتصادی
150
۳۰٫۱
حقوقی
76
۶۸٫۷۱
اجتماعی
97
۶۶٫۸۳
ایمنی
60
۷۵٫۰۲
92 گینه بیسائو ۵۸٫۷۹
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۸٫۷۹
سیاسی
108
۵۱٫۱۵
اقتصادی
52
۵۰٫۸۲
حقوقی
77
۶۸٫۴۲
اجتماعی
113
۶۲٫۴
ایمنی
104
۶۱٫۱۸
93 کنگو - برازاویل ۵۸٫۶۴
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۸٫۶۴
سیاسی
83
۵۸٫۰۶
اقتصادی
61
۴۸٫۵۷
حقوقی
95
۶۴٫۲۱
اجتماعی
112
۶۲٫۶
ایمنی
108
۵۹٫۷۶
94 تونس ۵۸٫۴۹
تونس
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۸٫۴۹
سیاسی
67
۶۱٫۸۲
اقتصادی
92
۴۱٫۸۴
حقوقی
84
۶۷٫۱۹
اجتماعی
82
۷۰٫۲
ایمنی
121
۵۱٫۴۲
95 بوستاوانا ۵۸٫۴۹
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۸٫۴۹
سیاسی
86
۵۶٫۹۷
اقتصادی
116
۳۷٫۲۴
حقوقی
122
۵۶٫۳۶
اجتماعی
85
۶۹٫۷۵
ایمنی
75
۷۲٫۱۱
96 پاراگوئه ۵۸٫۳۶
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۸٫۳۶
سیاسی
98
۵۴٫۲۴
اقتصادی
147
۳۱٫۱۲
حقوقی
53
۷۵٫۴۴
اجتماعی
104
۶۵
ایمنی
93
۶۵٫۹۹
97 موریتانی ۵۸٫۱
موریتانی
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۸٫۱
سیاسی
94
۵۵٫۱۵
اقتصادی
125
۳۵٫۱۳
حقوقی
94
۶۴٫۲۹
اجتماعی
106
۶۴٫۲۹
ایمنی
76
۷۱٫۶۷
98 ماداگاسکار ۵۸٫۰۲
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۸٫۰۲
سیاسی
101
۵۲٫۵۸
اقتصادی
126
۳۵٫۰۸
حقوقی
93
۶۴٫۴۷
اجتماعی
105
۶۴٫۵
ایمنی
69
۷۳٫۴۷
99 آنگولا ۵۷٫۱۷
آنگولا
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۷٫۱۷
سیاسی
100
۵۲٫۸۳
اقتصادی
127
۳۵٫۰۳
حقوقی
106
۶۱٫۱۱
اجتماعی
75
۷۳
ایمنی
97
۶۳٫۸۷
100 توگو ۵۷٫۱۷
توگو
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۷٫۱۷
سیاسی
84
۵۷٫۵۲
اقتصادی
94
۴۱٫۷۳
حقوقی
104
۶۱٫۹۳
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
116
۵۵٫۱۵
101 جمهوری آفریقای مرکزی ۵۶٫۹۶
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۶٫۹۶
سیاسی
107
۵۱٫۲۱
اقتصادی
99
۴۱٫۰۷
حقوقی
103
۶۲٫۰۶
اجتماعی
92
۶۸٫۲۵
ایمنی
102
۶۲٫۱۹
102 جزایر فیجی ۵۶٫۹۱
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۶٫۹۱
سیاسی
128
۴۴٫۸۵
اقتصادی
104
۳۹٫۸
حقوقی
115
۵۸٫۳۳
اجتماعی
107
۶۴
ایمنی
54
۷۷٫۵۵
103 آلبانی ۵۶٫۴۱
آلبانی
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۶٫۴۱
سیاسی
113
۵۰٫۵۵
اقتصادی
154
۲۹٫۳۹
حقوقی
75
۶۸٫۷۷
اجتماعی
98
۶۶٫۶
ایمنی
90
۶۶٫۷۵
104 چاد ۵۶٫۱۸
چاد
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۶٫۱۸
سیاسی
89
۵۵٫۸۸
اقتصادی
85
۴۳٫۲۷
حقوقی
111
۶۰٫۳۵
اجتماعی
109
۶۳٫۲
ایمنی
110
۵۸٫۲۱
105 گابون ۵۶
گابون
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۶
سیاسی
115
۴۸٫۳۸
اقتصادی
106
۳۹٫۴۶
حقوقی
123
۵۶٫۱۴
اجتماعی
102
۶۵٫۵
ایمنی
80
۷۰٫۵۲
106 اوکراين ۵۵٫۷۶
اوکراين
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۵٫۷۶
سیاسی
70
۶۱٫۲۱
اقتصادی
86
۴۲٫۸۶
حقوقی
36
۷۹٫۴۵
اجتماعی
62
۷۶٫۴۳
ایمنی
165
۱۸٫۸۴
107 بروندی ۵۵٫۷۴
بروندی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۵٫۷۴
سیاسی
114
۵۰٫۰۳
اقتصادی
80
۴۴٫۶۷
حقوقی
113
۵۹٫۵۵
اجتماعی
139
۵۲٫۷۸
ایمنی
77
۷۱٫۶۶
108 یونان ۵۵٫۵۲
یونان
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۵٫۵۲
سیاسی
72
۶۰٫۵
اقتصادی
113
۳۸٫۱۳
حقوقی
70
۶۹٫۵۴
اجتماعی
103
۶۵٫۳۶
ایمنی
128
۴۴٫۱
109 زامبیا ۵۵٫۴
زامبیا
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۵٫۴
سیاسی
103
۵۲٫۳۵
اقتصادی
114
۳۷٫۷۶
حقوقی
115
۵۸٫۳۳
اجتماعی
107
۶۴
ایمنی
94
۶۴٫۵۵
110 برزیل ۵۵٫۳۶
برزیل
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۵٫۳۶
سیاسی
105
۵۱٫۶۲
اقتصادی
115
۳۷٫۵۹
حقوقی
69
۶۹٫۷۴
اجتماعی
83
۷۰
ایمنی
124
۴۷٫۸۶
111 مالی ۵۴٫۴۸
مالی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۴٫۴۸
سیاسی
161
۳۵٫۱۵
اقتصادی
88
۴۲٫۶
حقوقی
58
۷۴٫۳۴
اجتماعی
54
۷۸٫۵
ایمنی
133
۴۱٫۸۱
112 ال‌سالوادور ۵۴٫۰۹
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۴٫۰۹
سیاسی
137
۴۲٫۹۴
اقتصادی
107
۳۹٫۰۷
حقوقی
101
۶۳٫۲۲
اجتماعی
111
۶۲٫۸۶
ایمنی
100
۶۲٫۳۷
113 مالزی ۵۱٫۵۵
مالزی
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۱٫۵۵
سیاسی
122
۴۶٫۵۲
اقتصادی
88
۴۲٫۶
حقوقی
155
۴۰٫۱۳
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
73
۷۲٫۴۸
114 اتیوپی ۵۰٫۵۳
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۰٫۵۳
سیاسی
112
۵۰٫۶۵
اقتصادی
76
۴۵٫۷۷
حقوقی
99
۶۳٫۶۶
اجتماعی
126
۵۷٫۲۹
ایمنی
144
۳۵٫۲۹
115 تایلند ۵۰٫۱۵
تایلند
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۰٫۱۵
سیاسی
81
۵۸٫۹۹
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
142
۴۷٫۳۷
اجتماعی
137
۵۳٫۶۷
ایمنی
127
۴۵٫۵
116 موزامبیک ۴۹٫۸۹
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۴۹٫۸۹
سیاسی
123
۴۶٫۰۶
اقتصادی
100
۴۰٫۳۱
حقوقی
105
۶۱٫۶۲
اجتماعی
153
۴۷٫۲۵
ایمنی
118
۵۴٫۲۱
117 اندونزی ۴۹٫۲۷
اندونزی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۴۹٫۲۷
سیاسی
125
۴۵٫۹۱
اقتصادی
96
۴۱٫۳۳
حقوقی
125
۵۵٫۷
اجتماعی
99
۶۶
ایمنی
139
۳۷٫۴۲
118 کامرون ۴۹٫۱
کامرون
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۴۹٫۱
سیاسی
116
۴۸٫۰۵
اقتصادی
123
۳۵٫۷۱
حقوقی
121
۵۶٫۸۹
اجتماعی
94
۶۷٫۵۷
ایمنی
140
۳۷٫۲۵
119 قطر ۴۹٫۰۳
قطر
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۴۹٫۰۳
سیاسی
76
۵۹٫۷
اقتصادی
71
۴۶٫۹۴
حقوقی
149
۴۳٫۸۶
اجتماعی
162
۴۲٫۵
ایمنی
120
۵۲٫۱۷
120 اردن ۴۸٫۶۶
اردن
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۴۸٫۶۶
سیاسی
151
۴۰
اقتصادی
136
۳۲٫۶۵
حقوقی
154
۴۱٫۲۳
اجتماعی
99
۶۶
ایمنی
99
۶۳٫۴
121 بنین ۴۸٫۳۹
بنین
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۴۸٫۳۹
سیاسی
117
۴۷٫۷۳
اقتصادی
158
۲۸٫۱۹
حقوقی
118
۵۷٫۴۶
اجتماعی
132
۵۵٫۵
ایمنی
119
۵۳٫۱
122 قزاقستان ۴۸٫۲۸
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۸٫۲۸
سیاسی
136
۴۳٫۵۲
اقتصادی
153
۲۹٫۸
حقوقی
135
۵۱٫۹۳
اجتماعی
140
۵۲٫۳
ایمنی
98
۶۳٫۸۵
123 تانزانیا ۴۸٫۲۸
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۸٫۲۸
سیاسی
135
۴۳٫۸۸
اقتصادی
136
۳۲٫۶۵
حقوقی
143
۴۵٫۰۹
اجتماعی
122
۵۹٫۲
ایمنی
105
۶۰٫۵۶
124 گواتمالا ۴۷٫۹۴
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۷٫۹۴
سیاسی
123
۴۶٫۰۶
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
73
۶۸٫۸۶
اجتماعی
123
۵۹
ایمنی
150
۳۲٫۱۲
125 جمهوری دموکراتیک کنگو ۴۷٫۶۶
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۷٫۶۶
سیاسی
106
۵۱٫۳۳
اقتصادی
95
۴۱٫۴۳
حقوقی
108
۶۰٫۸۸
اجتماعی
119
۶۰٫۳
ایمنی
161
۲۴٫۳۴
126 بلیوی ۴۷٫۵۸
بلیوی
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۷٫۵۸
سیاسی
133
۴۴٫۵۵
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
114
۵۸٫۷۷
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
112
۵۵٫۸۹
127 مکزیک ۴۷٫۵۷
مکزیک
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۷٫۵۷
سیاسی
82
۵۸٫۱۸
اقتصادی
84
۴۳٫۳۷
حقوقی
91
۶۵٫۷۹
اجتماعی
121
۵۹٫۵
ایمنی
179
۱۱٫۰۲
128 سودان جنوبی ۴۷٫۰۶
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۷٫۰۶
سیاسی
148
۴۰٫۴۸
اقتصادی
118
۳۶٫۷۳
حقوقی
134
۵۲٫۱۱
اجتماعی
143
۵۰٫۶
ایمنی
114
۵۵٫۳۷
129 نیجریه ۴۶٫۷۹
نیجریه
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۶٫۷۹
سیاسی
127
۴۵٫۱۵
اقتصادی
120
۳۶٫۳۹
حقوقی
129
۵۳٫۸
اجتماعی
84
۶۹٫۸۳
ایمنی
154
۲۸٫۷۵
130 لبنان ۴۶٫۵۸
لبنان
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۶٫۵۸
سیاسی
111
۵۰٫۹۱
اقتصادی
111
۳۸٫۲۷
حقوقی
137
۵۰٫۲۲
اجتماعی
117
۶۰٫۵
ایمنی
148
۳۳٫۰۲
131 سوازیلند ۴۶٫۴۲
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۶٫۴۲
سیاسی
142
۴۱٫۳۱
اقتصادی
127
۳۵٫۰۳
حقوقی
149
۴۳٫۸۶
اجتماعی
144
۵۰٫۵
ایمنی
103
۶۱٫۴
132 اوگاندا ۴۶٫۳۵
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۶٫۳۵
سیاسی
130
۴۴٫۷
اقتصادی
117
۳۶٫۹۹
حقوقی
107
۶۰٫۹۶
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
147
۳۳٫۰۹
133 اوزبکستان ۴۵٫۷۴
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۵٫۷۴
سیاسی
129
۴۴٫۷۵
اقتصادی
123
۳۵٫۷۱
حقوقی
136
۵۰٫۸۸
اجتماعی
138
۵۳٫۳۳
ایمنی
129
۴۴٫۰۳
134 الجزایر ۴۵٫۵۳
الجزایر
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۵٫۵۳
سیاسی
143
۴۱٫۲۱
اقتصادی
139
۳۲٫۴
حقوقی
127
۵۴٫۱۷
اجتماعی
131
۵۵٫۸۸
ایمنی
130
۴۴٫۰۲
135 مراکش / صحرای غربی ۴۵٫۴۲
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۵٫۴۲
سیاسی
104
۵۱٫۶۷
اقتصادی
157
۲۸٫۸۳
حقوقی
124
۵۵٫۸۱
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
146
۳۴٫۸۲
136 روندا ۴۵٫۱۸
روندا
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۵٫۱۸
سیاسی
140
۴۲٫۱۲
اقتصادی
144
۳۱٫۸۹
حقوقی
117
۵۷٫۸۹
اجتماعی
133
۵۵٫۲۵
ایمنی
137
۳۸٫۷۶
137 زیمبابوه ۴۴٫۹۴
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۴٫۹۴
سیاسی
150
۴۰٫۳
اقتصادی
139
۳۲٫۴
حقوقی
127
۵۴٫۱۷
اجتماعی
136
۵۴٫۵
ایمنی
131
۴۳٫۳۴
138 امارات متحده عربی ۴۴٫۴۶
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۴٫۴۶
سیاسی
126
۴۵٫۴۵
اقتصادی
118
۳۶٫۷۳
حقوقی
165
۳۲٫۰۲
اجتماعی
144
۵۰٫۵
ایمنی
111
۵۷٫۵۹
139 سنگاپور ۴۴٫۲۳
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۴٫۲۳
سیاسی
153
۳۹٫۰۹
اقتصادی
156
۲۹٫۲۱
حقوقی
163
۳۴٫۲۱
اجتماعی
148
۴۹٫۲۵
ایمنی
84
۶۹٫۳۹
140 سومالی ۴۴٫۰۱
سومالی
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۴٫۰۱
سیاسی
109
۵۱٫۰۳
اقتصادی
98
۴۱٫۲۲
حقوقی
141
۴۷٫۷۲
اجتماعی
116
۶۱٫۸
ایمنی
167
۱۸٫۲۷
141 گینه اکوادور ۴۳٫۹۶
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۳٫۹۶
سیاسی
138
۴۲٫۷۳
اقتصادی
165
۲۴٫۴۹
حقوقی
147
۴۴٫۳
اجتماعی
158
۴۴٫۲۵
ایمنی
95
۶۴٫۰۴
142 کامبوج ۴۳٫۴۸
کامبوج
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۳٫۴۸
سیاسی
139
۴۲٫۴۲
اقتصادی
159
۲۷٫۹۶
حقوقی
138
۴۹٫۶۵
اجتماعی
113
۶۲٫۴
ایمنی
145
۳۴٫۹۶
143 لیبی ۴۳٫۱۶
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۳٫۱۶
سیاسی
97
۵۴٫۴۲
اقتصادی
130
۳۴٫۹
حقوقی
144
۴۴٫۹۱
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
141
۳۶٫۵۸
144 برونئی ۴۲٫۵۳
برونئی
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۲٫۵۳
سیاسی
146
۴۰٫۶۱
اقتصادی
148
۳۰٫۶۱
حقوقی
171
۲۸٫۵۱
اجتماعی
171
۳۴
ایمنی
50
۷۸٫۹۱
145 کلمبیا ۴۲٫۴۳
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۴۲٫۴۳
سیاسی
130
۴۴٫۷
اقتصادی
142
۳۲٫۲۷
حقوقی
109
۶۰٫۴۲
اجتماعی
146
۵۰٫۳۸
ایمنی
160
۲۴٫۴
146 سریلانکا ۴۲٫۱۳
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۴۲٫۱۳
سیاسی
144
۴۰٫۹۱
اقتصادی
163
۲۷٫۰۴
حقوقی
132
۵۳٫۰۷
اجتماعی
150
۴۸٫۲۵
ایمنی
134
۴۱٫۳۷
147 فلیپین ۴۱٫۸۴
فلیپین
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۴۱٫۸۴
سیاسی
134
۴۴٫۴۴
اقتصادی
169
۲۳٫۱۳
حقوقی
126
۵۴٫۹۷
اجتماعی
115
۶۱٫۸۳
ایمنی
159
۲۴٫۸۳
148 هنگ کنگ ۴۱٫۶۴
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۴۱٫۶۴
سیاسی
147
۴۰٫۵
اقتصادی
122
۳۵٫۹
حقوقی
151
۴۲٫۵۸
اجتماعی
125
۵۷٫۴۵
ایمنی
151
۳۱٫۷۸
149 ترکیه ۴۱٫۲۵
ترکیه
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۴۱٫۲۵
سیاسی
154
۳۸٫۳۸
اقتصادی
161
۲۷٫۵۵
حقوقی
133
۵۲٫۹۲
اجتماعی
134
۵۵
ایمنی
149
۳۲٫۳۷
150 هند ۴۱
هند
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۴۱
سیاسی
145
۴۰٫۷۶
اقتصادی
149
۳۰٫۳۶
حقوقی
120
۵۷٫۰۲
اجتماعی
127
۵۶٫۲۵
ایمنی
163
۲۰٫۶۱
151 سودان ۴۰٫۹۶
سودان
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۴۰٫۹۶
سیاسی
120
۴۷٫۰۵
اقتصادی
151
۲۹٫۹۷
حقوقی
153
۴۱٫۴۵
اجتماعی
142
۵۱
ایمنی
143
۳۵٫۳۵
152 تاجیکستان ۴۰٫۲۶
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۴۰٫۲۶
سیاسی
164
۳۳٫۷۹
اقتصادی
152
۲۹٫۸۵
حقوقی
139
۴۸٫۶۸
اجتماعی
154
۴۶
ایمنی
132
۴۲٫۹۶
153 روسیه سفید ۳۹٫۶۲
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۹٫۶۲
سیاسی
169
۳۲٫۹۳
اقتصادی
59
۴۸٫۷۵
حقوقی
158
۳۷٫۲۳
اجتماعی
118
۶۰٫۳۳
ایمنی
164
۱۸٫۸۵
154 آذربایجان ۳۹٫۴
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۹٫۴
سیاسی
155
۳۷٫۶۶
اقتصادی
167
۲۳٫۷۶
حقوقی
140
۴۸٫۲۵
اجتماعی
124
۵۸٫۸۶
ایمنی
155
۲۸٫۴۸
155 روسیه ۳۸٫۸۲
روسیه
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۸٫۸۲
سیاسی
158
۳۶٫۳۶
اقتصادی
131
۳۴٫۸۴
حقوقی
146
۴۴٫۶۱
اجتماعی
141
۵۱٫۲۹
ایمنی
157
۲۷
156 افغانستان ۳۸٫۲۷
افغانستان
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۸٫۲۷
سیاسی
132
۴۴٫۶۵
اقتصادی
82
۴۳٫۸۸
حقوقی
152
۴۲٫۵۴
اجتماعی
161
۴۳٫۳۳
ایمنی
171
۱۶٫۹۶
157 پاکستان ۳۷٫۹۹
پاکستان
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۷٫۹۹
سیاسی
152
۳۹٫۵۷
اقتصادی
143
۳۱٫۹۲
حقوقی
131
۵۳٫۲۶
اجتماعی
152
۴۷٫۴۳
ایمنی
168
۱۷٫۷۵
158 کویت ۳۷٫۸۷
کویت
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۷٫۸۷
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
175
۱۹٫۳۹
حقوقی
159
۳۶٫۸۴
اجتماعی
176
۲۷
ایمنی
70
۷۳٫۴۱
159 ونزوئلا ۳۷٫۷۸
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۷٫۷۸
سیاسی
165
۳۳٫۷
اقتصادی
145
۳۱٫۷۳
حقوقی
145
۴۴٫۷۴
اجتماعی
151
۴۷٫۵
ایمنی
152
۳۱٫۲۲
160 نیکاراگوئه ۳۷٫۰۹
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۷٫۰۹
سیاسی
156
۳۷٫۴۵
اقتصادی
108
۳۸٫۷۸
حقوقی
166
۳۱٫۷۵
اجتماعی
147
۴۹٫۸
ایمنی
156
۲۷٫۶۸
161 لائوس ۳۶٫۶۴
لائوس
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۶٫۶۴
سیاسی
159
۳۶٫۰۶
اقتصادی
172
۲۰٫۹۲
حقوقی
167
۳۱٫۵۸
اجتماعی
160
۴۴
ایمنی
123
۵۰٫۶۴
162 بنگلادش ۳۶٫۶۳
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۳۶٫۶۳
سیاسی
140
۴۲٫۱۲
اقتصادی
138
۳۲٫۴۸
حقوقی
148
۴۴٫۱۵
اجتماعی
149
۴۸٫۵
ایمنی
172
۱۵٫۸۸
163 عمان ۳۵٫۹۹
عمان
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۳۵٫۹۹
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
166
۲۳٫۹۸
حقوقی
179
۱۸٫۴۲
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
107
۵۹٫۸۲
164 جیبوتی ۳۵٫۷۵
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۳۵٫۷۵
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
177
۱۶٫۱۲
حقوقی
157
۳۷٫۷۲
اجتماعی
165
۳۷٫۶
ایمنی
117
۵۴٫۵۶
165 هندوراس ۳۴٫۶۱
هندوراس
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۳۴٫۶۱
سیاسی
167
۳۳٫۳۳
اقتصادی
146
۳۱٫۶۳
حقوقی
159
۳۶٫۸۴
اجتماعی
173
۳۱
ایمنی
136
۴۰٫۲۲
166 عربستان سعودی ۳۳٫۷۱
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۳۳٫۷۱
سیاسی
157
۳۷٫۲۷
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
177
۲۲٫۳۷
اجتماعی
167
۳۶٫۵
ایمنی
138
۳۸٫۷۵
167 بحرین ۳۰٫۹۷
بحرین
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۳۰٫۹۷
سیاسی
161
۳۵٫۱۵
اقتصادی
170
۲۱٫۴۳
حقوقی
170
۲۸٫۹۵
اجتماعی
164
۳۹٫۶۷
ایمنی
153
۲۹٫۶۵
168 مصر ۳۰٫۲۳
مصر
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۳۰٫۲۳
سیاسی
174
۳۰٫۹۱
اقتصادی
168
۲۳٫۴۷
حقوقی
162
۳۴٫۸۷
اجتماعی
158
۴۴٫۲۵
ایمنی
169
۱۷٫۶۴
169 یمن ۲۹٫۱۴
یمن
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۲۹٫۱۴
سیاسی
168
۳۳٫۰۳
اقتصادی
161
۲۷٫۵۵
حقوقی
156
۳۸٫۶
اجتماعی
169
۳۵
ایمنی
177
۱۱٫۵۴
170 فلسطین ۲۸٫۹۸
فلسطین
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۲۸٫۹۸
سیاسی
160
۳۵٫۴۵
اقتصادی
178
۱۵٫۸۲
حقوقی
161
۳۶٫۴
اجتماعی
167
۳۶٫۵
ایمنی
162
۲۰٫۷۴
171 سوریه ۲۸٫۹۴
سوریه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۲۸٫۹۴
سیاسی
166
۳۳٫۵۱
اقتصادی
160
۲۷٫۶۲
حقوقی
164
۳۳٫۵۸
اجتماعی
166
۳۶٫۵۷
ایمنی
175
۱۳٫۳۹
172 عراق ۲۸٫۵۹
عراق
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۸٫۵۹
سیاسی
163
۳۴٫۱۴
اقتصادی
173
۲۰٫۰۷
حقوقی
168
۲۹٫۸۲
اجتماعی
163
۴۰٫۶۷
ایمنی
166
۱۸٫۲۷
173 کوبا ۲۷٫۳۲
کوبا
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۷٫۳۲
سیاسی
177
۲۷٫۲۷
اقتصادی
104
۳۹٫۸
حقوقی
180
۱۵٫۷۹
اجتماعی
175
۲۷٫۵
ایمنی
158
۲۶٫۲۴
174 ویتنام ۲۶٫۱۱
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۶٫۱۱
سیاسی
173
۳۲٫۳۲
اقتصادی
176
۱۸٫۷۱
حقوقی
172
۲۷٫۴۹
اجتماعی
170
۳۴٫۶۷
ایمنی
170
۱۷٫۳۷
175 چین ۲۵٫۱۷
چین
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۵٫۱۷
سیاسی
176
۲۷٫۴۵
اقتصادی
164
۲۶٫۰۲
حقوقی
175
۲۳٫۲۵
اجتماعی
172
۳۳٫۳
ایمنی
173
۱۵٫۸۴
176 برمه ۲۵٫۰۳
برمه
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۵٫۰۳
سیاسی
149
۴۰٫۴
اقتصادی
155
۲۹٫۲۵
حقوقی
178
۲۰٫۱۸
اجتماعی
174
۳۰٫۶۷
ایمنی
180
۴٫۶۳
177 ترکمنستان ۲۵٫۰۱
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۵٫۰۱
سیاسی
178
۲۵
اقتصادی
179
۱۱٫۷۳
حقوقی
169
۲۹٫۶۱
اجتماعی
178
۲۳
ایمنی
142
۳۵٫۶۹
178 ایران ۲۳٫۲۲
ایران
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۲۳٫۲۲
سیاسی
175
۳۰٫۷۱
اقتصادی
171
۲۱٫۳۲
حقوقی
173
۲۶٫۷۱
اجتماعی
177
۲۳٫۷۸
ایمنی
174
۱۳٫۶۱
179 اریتره ۱۹٫۶۲
اریتره
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۱۹٫۶۲
سیاسی
180
۲۲٫۲۲
اقتصادی
174
۱۹٫۷۳
حقوقی
174
۲۵٫۱۵
اجتماعی
179
۱۹٫۶۷
ایمنی
178
۱۱٫۳۶
180 کره شمالی ۱۳٫۹۲
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۱۳٫۹۲
سیاسی
179
۲۲٫۴۲
اقتصادی
180
۰
حقوقی
176
۲۲٫۸۱
اجتماعی
180
۱۲
ایمنی
176
۱۲٫۳۸
040557085100
رتبه کشورها رده‌بندی جهانی شاخص سیاسی شاخص اقتصادی شاخص حقوقی شاخص فرهنگی-اجتماعی شاخص امنیتی 2021تفاوت امتیاز با
1
نروژ
۹۲٫۶۵
۹۴٫۸۹
۹۰٫۳۸
۹۲٫۲۳
۹۳٫۷۱
۹۲٫۰۳
0
2
دانمارک
۹۰٫۲۷
۹۴٫۳۴
۸۳٫۶۷
۸۹٫۱۸
۹۱٫۱۷
۹۲٫۹۷
2
3
سوئد
۸۸٫۸۴
۹۱٫۹۶
۸۷٫۶۶
۹۰٫۲۷
۹۰٫۱۸
۸۴٫۱۴
0
4
استونی
۸۸٫۸۳
۹۱٫۱۱
۸۱٫۹۷
۸۷٫۸۷
۹۰
۹۳٫۲
11
5
فنلاند
۸۸٫۴۲
۹۰٫۴
۸۲٫۰۳
۸۶٫۶۴
۹۰٫۷۷
۹۲٫۲۶
-3
6
ایرلند
۸۸٫۳
۸۹٫۲۴
۷۹٫۰۸
۸۵٫۰۹
۹۲٫۵
۹۵٫۵۸
6
7
پرتغال
۸۷٫۰۷
۹۱٫۸۶
۷۷٫۴۱
۸۴٫۲۱
۹۳٫۱۴
۸۸٫۷۳
2
8
کاستاریکا
۸۵٫۹۲
۸۱٫۶۲
۷۲٫۹۶
۸۷٫۷۲
۹۲٫۵
۹۴٫۷۸
-3
9
لیتوانی
۸۴٫۱۴
۸۷٫۰۱
۷۲٫۱۶
۸۴٫۴۶
۸۹٫۷۱
۸۷٫۳۷
19
10
لیختن اشتاین
۸۴٫۰۳
۸۰٫۳۶
۶۸٫۷۸
۸۴٫۷۴
۸۹٫۸
۹۶٫۴۶
13
11
زلاند نو
۸۳٫۵۴
۹۰٫۱۵
۷۵٫۲۶
۷۴٫۷۸
۸۹٫۷۵
۸۷٫۷۶
-3
12
جامائیکا
۸۳٫۳۵
۷۴٫۸۵
۷۱٫۹۴
۸۲٫۴۶
۹۵
۹۲٫۵۲
-5
13
سی‌شل
۸۳٫۳۳
۸۰٫۴۵
۶۹٫۱۳
۸۵٫۳۱
۹۰٫۲۵
۹۱٫۵
39
14
سويیس
۸۲٫۷۲
۹۰
۶۸٫۳۷
۸۰٫۹۹
۸۸٫۳۳
۸۵٫۹۲
-4
15
ایسلند
۸۲٫۶۹
۸۶٫۲۱
۶۵٫۵۶
۸۲٫۶۸
۸۷٫۵
۹۱٫۵
1
16
آلمان
۸۲٫۰۴
۸۷٫۰۳
۸۰٫۰۷
۸۷٫۰۸
۸۹٫۴۷
۶۶٫۵۸
-3
17
تیمور شرقی
۸۱٫۸۹
۸۵٫۴۵
۶۸٫۷۱
۸۵٫۹۶
۷۵٫۶۷
۹۳٫۶۵
54
18
نامیبیا
۸۱٫۸۴
۷۲٫۹۷
۶۹٫۸
۸۲٫۹۸
۹۱٫۶
۹۱٫۸۴
6
19
کانادا
۸۱٫۷۴
۸۲٫۲۷
۷۱٫۱۷
۸۰٫۲۶
۹۲
۸۲٫۹۹
-5
20
چک
۸۰٫۵۴
۷۹٫۶۶
۶۱٫۵۶
۸۴٫۲۱
۸۸٫۴۴
۸۸٫۸۱
20
21
لوکزامبورگ
۷۹٫۸۱
۸۲٫۹۴
۶۶٫۳۳
۷۲٫۹۳
۸۸٫۷۱
۸۸٫۱۴
-1
22
لتوانی
۷۹٫۱۷
۷۸٫۹۶
۶۴٫۵۸
۸۰٫۸۹
۸۷٫۳۶
۸۴٫۰۶
0
23
بلژیک
۷۸٫۸۶
۷۵٫۰۳
۷۱٫۲۲
۷۹٫۳
۸۷٫۴
۸۱٫۳۵
-12
24
انگلستان
۷۸٫۷۱
۸۰٫۵۷
۷۲٫۷۵
۷۶٫۶۳
۸۴٫۲۹
۷۹٫۳۳
9
25
ترنتی و توبوگو
۷۸٫۶۸
۷۳٫۹۴
۶۷٫۸۶
۷۴٫۵۶
۸۴٫۵
۹۲٫۵۲
6
26
فرانسه
۷۸٫۵۳
۷۹٫۸۵
۶۷٫۸۶
۸۶٫۵۱
۸۹٫۳۸
۶۹٫۰۵
8
27
اسلواکی
۷۸٫۳۷
۷۱٫۴۴
۶۷٫۹۸
۸۲٫۰۲
۸۶٫۳۸
۸۴٫۰۱
8
28
هلند
۷۷٫۹۳
۸۶٫۳
۸۲٫۸۶
۸۷٫۲۸
۸۶٫۱
۴۷٫۰۹
-22
29
آرژانتین
۷۷٫۲۸
۷۶٫۳۶
۵۱٫۵۳
۹۰٫۶۸
۸۵٫۷۵
۸۲٫۰۶
40
30
جمهوری دومینیکن
۷۶٫۹
۷۱٫۵۲
۶۲٫۲۴
۸۵٫۹۶
۹۲
۷۲٫۷۹
20
31
اتریش
۷۶٫۷۴
۷۷٫۸۲
۶۱٫۴۳
۷۸٫۹۵
۸۱٫۲
۸۴٫۲۹
-14
32
اسپانیا
۷۶٫۷۱
۷۲٫۷۳
۶۳٫۳۸
۸۲٫۱۶
۸۱٫۸۹
۸۳٫۴
-3
33
بوتان
۷۶٫۴۶
۷۸٫۷۹
۶۲٫۲۴
۷۰٫۳۹
۷۷
۹۳٫۸۸
32
34
گیانا
۷۶٫۴۱
۷۰٫۰۶
۶۷٫۷۶
۷۵٫۶۱
۸۱٫۴
۸۷٫۲۱
17
35
آفریقای جنوبی
۷۵٫۵۶
۷۵٫۹۶
۶۲٫۵۹
۸۴٫۳۶
۸۲٫۵
۷۲٫۳۹
-3
36
کیپورد
۷۵٫۳۷
۷۲٫۵۵
۶۲٫۷۶
۷۷٫۹۸
۷۵٫۴
۸۸٫۱۶
-9
37
ساحل عاج
۷۴٫۴۶
۷۴٫۸۹
۵۸٫۴۵
۷۵٫۹۴
۸۱٫۴۳
۸۱٫۶
29
38
تایوان
۷۴٫۰۸
۷۴٫۷۸
۵۱٫۸۸
۷۹٫۰۱
۷۷٫۶۹
۸۷٫۰۲
5
39
استرالیا
۷۳٫۷۷
۷۷٫۱۷
۶۳٫۴۴
۶۴٫۱۸
۸۴٫۱۷
۷۹٫۸۸
-14
40
مولداوی
۷۳٫۴۷
۷۰٫۱۵
۴۷٫۸۳
۸۳
۸۵٫۸۸
۸۰٫۴۸
49
41
بورکینافاسو
۷۳٫۱۲
۷۸٫۹۹
۶۷٫۶۹
۷۵٫۵۸
۸۷٫۸۳
۵۵٫۵۲
-4
42
ایالات متحده امریکا
۷۲٫۷۴
۷۲٫۹۹
۵۹٫۳۳
۷۷٫۳۲
۸۱٫۴۳
۷۲٫۶۳
2
43
کره جنوبی
۷۲٫۱۱
۷۱٫۱۵
۵۵٫۳۱
۷۲٫۸۱
۷۹٫۸
۸۱٫۵
-1
44
اروگويه
۷۲٫۰۳
۷۰٫۳
۴۹٫۳۲
۸۳٫۶۳
۷۲٫۳۳
۸۴٫۵۸
-26
45
ساموآ
۷۱٫۳۹
۶۱٫۸۲
۵۶٫۱۲
۶۴٫۹۱
۸۵
۸۹٫۱۲
-24
46
سیرالئون
۷۱٫۰۳
۷۳٫۷۱
۵۰٫۳۸
۷۸٫۴
۷۷٫۵
۷۵٫۱۴
29
47
بلیز
۷۰٫۶۷
۷۰
۵۲٫۰۴
۶۳٫۶
۸۲
۸۵٫۷۱
6
48
کرواسی
۷۰٫۴۲
۶۸٫۲۶
۵۰٫۴۶
۷۹٫۱۹
۷۶٫۰۹
۷۸٫۰۸
8
49
تونگا
۶۹٫۷۴
۶۹٫۷
۵۳٫۰۶
۶۶٫۶۷
۶۹٫۵
۸۹٫۸
-3
50
گامبیا
۶۹٫۲۵
۷۱٫۱۱
۵۱٫۳۶
۶۷٫۶۹
۸۱٫۳۳
۷۴٫۷۴
35
51
ارمنستان
۶۸٫۹۷
۶۶٫۲۶
۴۴٫۴۴
۷۷٫۸۸
۷۶٫۳۳
۷۹٫۹۱
12
52
سورینام
۶۸٫۹۵
۶۷٫۸۸
۵۵٫۱
۶۲٫۲۸
۸۴
۷۵٫۵۱
-33
53
آندورا
۶۸٫۷۹
۶۸٫۱۲
۵۰٫۴۱
۶۹٫۱۲
۶۸٫۸
۸۷٫۴۸
-14
54
اسلوانی
۶۸٫۵۴
۵۹٫۳۲
۴۷٫۷
۷۹٫۱۱
۷۹٫۹۴
۷۶٫۶۱
-18
55
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۶۸٫۴۹
۶۲٫۹۱
۴۸٫۳۷
۶۸٫۲۵
۷۹٫۸
۸۳٫۱۳
-10
56
رومانی
۶۸٫۴۶
۶۶٫۷۷
۴۶٫۷۷
۷۶٫۴۶
۸۱٫۶۷
۷۰٫۶۳
-8
57
جمهوری مقدونیه شمالی
۶۸٫۴۴
۶۶٫۱۶
۴۳٫۷۱
۸۱٫۲۹
۷۳٫۱۷
۷۷٫۸۵
33
58
ایتالیا
۶۸٫۱۶
۶۵٫۸۹
۴۷٫۵۲
۷۳٫۹۳
۸۰
۷۳٫۴۸
-17
59
نیجر
۶۷٫۸
۶۲٫۳
۴۶٫۷۳
۷۱٫۷۵
۷۶٫۵
۸۱٫۶۹
0
60
غنا
۶۷٫۴۳
۶۶٫۶۱
۴۷٫۲۲
۸۱٫۴۲
۷۹٫۶۴
۶۲٫۲۵
-30
61
کوسووو
۶۷
۶۴٫۳۴
۴۵٫۲۴
۸۰٫۸۵
۷۴٫۳۳
۷۰٫۲۶
17
62
پاپوآ گینه نو
۶۶٫۶۶
۶۲٫۴۲
۴۵٫۲۴
۶۶٫۰۸
۸۱٫۳۳
۷۸٫۲۳
-15
63
مونته‌نگرو
۶۶٫۵۴
۶۲٫۵۱
۴۷٫۶۷
۷۷٫۱۹
۷۱
۷۴٫۳۳
41
64
موریس
۶۶٫۰۷
۵۵٫۵۸
۴۷٫۸۱
۶۴٫۱۶
۸۰٫۲۹
۸۲٫۵
-3
65
قبرس
۶۵٫۹۷
۶۱٫۲۱
۴۲٫۰۹
۷۴٫۵۶
۶۵٫۷۵
۸۶٫۲۵
-39
66
لهستان
۶۵٫۶۴
۵۰٫۹۵
۵۷٫۴۱
۶۸٫۹۵
۸۲٫۵۳
۶۸٫۳۳
-2
67
بوسنی هرزوگوین
۶۵٫۶۴
۶۱٫۵۶
۴۰٫۲۳
۷۹٫۵۷
۷۱٫۸۶
۷۴٫۹۵
-9
68
اکواتور
۶۴٫۶۱
۶۰٫۱
۵۵٫۴۴
۶۷٫۹۸
۶۹٫۵
۷۰٫۰۳
28
69
کنیا
۶۴٫۵۹
۶۲٫۴۲
۴۶٫۳۳
۷۲٫۲۸
۷۸
۶۳٫۹۲
33
70
هايیتی
۶۴٫۵۵
۵۹٫۶
۵۰٫۳۴
۷۲٫۲۲
۸۰٫۶۷
۵۹٫۹۱
17
71
ژاپن
۶۴٫۳۷
۵۴٫۶۶
۵۳٫۷
۶۶٫۲۳
۶۷٫۰۶
۸۰٫۱۹
-4
72
قرقیزستان
۶۴٫۲۵
۵۹٫۹
۴۸٫۶۴
۶۸٫۸۶
۶۹
۷۴٫۸۳
7
73
سنگال
۶۳٫۰۷
۵۹٫۳۱
۴۲٫۱۳
۶۶٫۶۷
۷۲٫۴۳
۷۴٫۸۴
-24
74
پاناما
۶۲٫۷۸
۵۴٫۲۴
۴۷٫۴۵
۶۴٫۰۴
۷۴
۷۴٫۱۵
3
75
لیبریا
۶۲٫۷۷
۵۵٫۵
۳۲٫۸
۷۴٫۶۹
۸۲٫۵۷
۶۸٫۳
23
76
نپال
۶۲٫۶۷
۵۹٫۸
۴۰٫۱۴
۶۶٫۰۸
۷۷٫۳۳
۶۹٫۹۹
30
77
پرو
۶۱٫۷۵
۶۶٫۹۷
۴۱٫۸۴
۷۰٫۶۱
۶۳
۶۶٫۳۵
14
78
مالت
۶۱٫۵۵
۴۶٫۸۲
۴۱٫۳۳
۶۷٫۹۸
۷۴٫۷۵
۷۶٫۸۷
3
79
صربستان
۶۱٫۵۱
۴۷٫۴۷
۳۴٫۹۲
۷۹٫۹۲
۷۴٫۲۲
۷۱٫۰۳
14
80
مالاوی
۶۱٫۴
۵۵٫۷۶
۳۸٫۴۴
۷۸٫۰۷
۶۷٫۶۷
۶۷٫۰۸
-18
81
قبرس شمالی
۶۱٫۰۸
۵۶٫۴۸
۳۸٫۷۸
۶۹٫۸۲
۶۰٫۲
۸۰٫۱۴
-5
82
شیلی
۶۰٫۶۱
۶۵٫۰۳
۴۲٫۸۶
۶۷٫۶۳
۷۲٫۴
۵۵٫۱۵
-28
83
کومور
۶۰٫۱۶
۵۶٫۳۶
۵۰٫۲۶
۵۹٫۹۸
۷۵٫۶۳
۵۸٫۵۶
1
84
گینه
۵۹٫۸۲
۵۹٫۲۶
۴۷٫۰۵
۷۱٫۱۵
۷۰٫۶۷
۵۰٫۹۶
25
85
مجارستان
۵۹٫۸
۴۷٫۰۷
۳۲٫۳۱
۶۷٫۲۵
۶۷٫۳۳
۸۵٫۰۳
7
86
اسرائیل
۵۹٫۶۲
۶۵٫۱۵
۵۵٫۱
۵۳٫۵۱
۷۷٫۷۵
۴۶٫۶۱
0
87
مالدیو
۵۹٫۵۵
۶۲٫۲۷
۳۸٫۲۷
۶۷٫۱۱
۵۵
۷۵٫۱۲
-15
88
لسو‌تو
۵۹٫۳۹
۵۷٫۳۷
۴۰٫۱۴
۵۷٫۳۱
۷۴
۶۸٫۱۱
0
89
گرجستان
۵۹٫۳
۵۲٫۴۲
۴۶٫۴۳
۸۰٫۷۹
۷۵٫۵
۴۱٫۳۴
-29
90
مغولستان
۵۹٫۱۷
۵۵٫۴۸
۳۶٫۱۸
۶۰٫۳۷
۶۹٫۵۵
۷۴٫۲۷
-22
91
بلغارستان
۵۹٫۱۲
۵۴٫۹۵
۳۰٫۱
۶۸٫۷۱
۶۶٫۸۳
۷۵٫۰۲
21
92
گینه بیسائو
۵۸٫۷۹
۵۱٫۱۵
۵۰٫۸۲
۶۸٫۴۲
۶۲٫۴
۶۱٫۱۸
3
93
کنگو - برازاویل
۵۸٫۶۴
۵۸٫۰۶
۴۸٫۵۷
۶۴٫۲۱
۶۲٫۶
۵۹٫۷۶
25
94
تونس
۵۸٫۴۹
۶۱٫۸۲
۴۱٫۸۴
۶۷٫۱۹
۷۰٫۲
۵۱٫۴۲
-21
95
بوستاوانا
۵۸٫۴۹
۵۶٫۹۷
۳۷٫۲۴
۵۶٫۳۶
۶۹٫۷۵
۷۲٫۱۱
-57
96
پاراگوئه
۵۸٫۳۶
۵۴٫۲۴
۳۱٫۱۲
۷۵٫۴۴
۶۵
۶۵٫۹۹
4
97
موریتانی
۵۸٫۱
۵۵٫۱۵
۳۵٫۱۳
۶۴٫۲۹
۶۴٫۲۹
۷۱٫۶۷
-3
98
ماداگاسکار
۵۸٫۰۲
۵۲٫۵۸
۳۵٫۰۸
۶۴٫۴۷
۶۴٫۵
۷۳٫۴۷
-41
99
آنگولا
۵۷٫۱۷
۵۲٫۸۳
۳۵٫۰۳
۶۱٫۱۱
۷۳
۶۳٫۸۷
4
100
توگو
۵۷٫۱۷
۵۷٫۵۲
۴۱٫۷۳
۶۱٫۹۳
۶۹٫۵
۵۵٫۱۵
-26
101
جمهوری آفریقای مرکزی
۵۶٫۹۶
۵۱٫۲۱
۴۱٫۰۷
۶۲٫۰۶
۶۸٫۲۵
۶۲٫۱۹
25
102
جزایر فیجی
۵۶٫۹۱
۴۴٫۸۵
۳۹٫۸
۵۸٫۳۳
۶۴
۷۷٫۵۵
-47
103
آلبانی
۵۶٫۴۱
۵۰٫۵۵
۲۹٫۳۹
۶۸٫۷۷
۶۶٫۶
۶۶٫۷۵
-20
104
چاد
۵۶٫۱۸
۵۵٫۸۸
۴۳٫۲۷
۶۰٫۳۵
۶۳٫۲
۵۸٫۲۱
19
105
گابون
۵۶
۴۸٫۳۸
۳۹٫۴۶
۵۶٫۱۴
۶۵٫۵
۷۰٫۵۲
12
106
اوکراين
۵۵٫۷۶
۶۱٫۲۱
۴۲٫۸۶
۷۹٫۴۵
۷۶٫۴۳
۱۸٫۸۴
-9
107
بروندی
۵۵٫۷۴
۵۰٫۰۳
۴۴٫۶۷
۵۹٫۵۵
۵۲٫۷۸
۷۱٫۶۶
40
108
یونان
۵۵٫۵۲
۶۰٫۵
۳۸٫۱۳
۶۹٫۵۴
۶۵٫۳۶
۴۴٫۱
-38
109
زامبیا
۵۵٫۴
۵۲٫۳۵
۳۷٫۷۶
۵۸٫۳۳
۶۴
۶۴٫۵۵
6
110
برزیل
۵۵٫۳۶
۵۱٫۶۲
۳۷٫۵۹
۶۹٫۷۴
۷۰
۴۷٫۸۶
1
111
مالی
۵۴٫۴۸
۳۵٫۱۵
۴۲٫۶
۷۴٫۳۴
۷۸٫۵
۴۱٫۸۱
-12
112
ال‌سالوادور
۵۴٫۰۹
۴۲٫۹۴
۳۹٫۰۷
۶۳٫۲۲
۶۲٫۸۶
۶۲٫۳۷
-30
113
مالزی
۵۱٫۵۵
۴۶٫۵۲
۴۲٫۶
۴۰٫۱۳
۵۶
۷۲٫۴۸
6
114
اتیوپی
۵۰٫۵۳
۵۰٫۶۵
۴۵٫۷۷
۶۳٫۶۶
۵۷٫۲۹
۳۵٫۲۹
-13
115
تایلند
۵۰٫۱۵
۵۸٫۹۹
۴۵٫۲۴
۴۷٫۳۷
۵۳٫۶۷
۴۵٫۵
22
116
موزامبیک
۴۹٫۸۹
۴۶٫۰۶
۴۰٫۳۱
۶۱٫۶۲
۴۷٫۲۵
۵۴٫۲۱
-8
117
اندونزی
۴۹٫۲۷
۴۵٫۹۱
۴۱٫۳۳
۵۵٫۷
۶۶
۳۷٫۴۲
-4
118
کامرون
۴۹٫۱
۴۸٫۰۵
۳۵٫۷۱
۵۶٫۸۹
۶۷٫۵۷
۳۷٫۲۵
17
119
قطر
۴۹٫۰۳
۵۹٫۷
۴۶٫۹۴
۴۳٫۸۶
۴۲٫۵
۵۲٫۱۷
9
120
اردن
۴۸٫۶۶
۴۰
۳۲٫۶۵
۴۱٫۲۳
۶۶
۶۳٫۴
9
121
بنین
۴۸٫۳۹
۴۷٫۷۳
۲۸٫۱۹
۵۷٫۴۶
۵۵٫۵
۵۳٫۱
-7
122
قزاقستان
۴۸٫۲۸
۴۳٫۵۲
۲۹٫۸
۵۱٫۹۳
۵۲٫۳
۶۳٫۸۵
33
123
تانزانیا
۴۸٫۲۸
۴۳٫۸۸
۳۲٫۶۵
۴۵٫۰۹
۵۹٫۲
۶۰٫۵۶
1
124
گواتمالا
۴۷٫۹۴
۴۶٫۰۶
۳۳٫۶۷
۶۸٫۸۶
۵۹
۳۲٫۱۲
-8
125
جمهوری دموکراتیک کنگو
۴۷٫۶۶
۵۱٫۳۳
۴۱٫۴۳
۶۰٫۸۸
۶۰٫۳
۲۴٫۳۴
24
126
بلیوی
۴۷٫۵۸
۴۴٫۵۵
۳۳٫۶۷
۵۸٫۷۷
۴۵
۵۵٫۸۹
-16
127
مکزیک
۴۷٫۵۷
۵۸٫۱۸
۴۳٫۳۷
۶۵٫۷۹
۵۹٫۵
۱۱٫۰۲
16
128
سودان جنوبی
۴۷٫۰۶
۴۰٫۴۸
۳۶٫۷۳
۵۲٫۱۱
۵۰٫۶
۵۵٫۳۷
11
129
نیجریه
۴۶٫۷۹
۴۵٫۱۵
۳۶٫۳۹
۵۳٫۸
۶۹٫۸۳
۲۸٫۷۵
-9
130
لبنان
۴۶٫۵۸
۵۰٫۹۱
۳۸٫۲۷
۵۰٫۲۲
۶۰٫۵
۳۳٫۰۲
-23
131
سوازیلند
۴۶٫۴۲
۴۱٫۳۱
۳۵٫۰۳
۴۳٫۸۶
۵۰٫۵
۶۱٫۴
10
132
اوگاندا
۴۶٫۳۵
۴۴٫۷
۳۶٫۹۹
۶۰٫۹۶
۵۶
۳۳٫۰۹
-7
133
اوزبکستان
۴۵٫۷۴
۴۴٫۷۵
۳۵٫۷۱
۵۰٫۸۸
۵۳٫۳۳
۴۴٫۰۳
24
134
الجزایر
۴۵٫۵۳
۴۱٫۲۱
۳۲٫۴
۵۴٫۱۷
۵۵٫۸۸
۴۴٫۰۲
12
135
مراکش / صحرای غربی
۴۵٫۴۲
۵۱٫۶۷
۲۸٫۸۳
۵۵٫۸۱
۵۶
۳۴٫۸۲
1
136
روندا
۴۵٫۱۸
۴۲٫۱۲
۳۱٫۸۹
۵۷٫۸۹
۵۵٫۲۵
۳۸٫۷۶
20
137
زیمبابوه
۴۴٫۹۴
۴۰٫۳
۳۲٫۴
۵۴٫۱۷
۵۴٫۵
۴۳٫۳۴
-7
138
امارات متحده عربی
۴۴٫۴۶
۴۵٫۴۵
۳۶٫۷۳
۳۲٫۰۲
۵۰٫۵
۵۷٫۵۹
-7
139
سنگاپور
۴۴٫۲۳
۳۹٫۰۹
۲۹٫۲۱
۳۴٫۲۱
۴۹٫۲۵
۶۹٫۳۹
21
140
سومالی
۴۴٫۰۱
۵۱٫۰۳
۴۱٫۲۲
۴۷٫۷۲
۶۱٫۸
۱۸٫۲۷
21
141
گینه اکوادور
۴۳٫۹۶
۴۲٫۷۳
۲۴٫۴۹
۴۴٫۳
۴۴٫۲۵
۶۴٫۰۴
23
142
کامبوج
۴۳٫۴۸
۴۲٫۴۲
۲۷٫۹۶
۴۹٫۶۵
۶۲٫۴
۳۴٫۹۶
2
143
لیبی
۴۳٫۱۶
۵۴٫۴۲
۳۴٫۹
۴۴٫۹۱
۴۵
۳۶٫۵۸
22
144
برونئی
۴۲٫۵۳
۴۰٫۶۱
۳۰٫۶۱
۲۸٫۵۱
۳۴
۷۸٫۹۱
10
145
کلمبیا
۴۲٫۴۳
۴۴٫۷
۳۲٫۲۷
۶۰٫۴۲
۵۰٫۳۸
۲۴٫۴
-11
146
سریلانکا
۴۲٫۱۳
۴۰٫۹۱
۲۷٫۰۴
۵۳٫۰۷
۴۸٫۲۵
۴۱٫۳۷
-19
147
فلیپین
۴۱٫۸۴
۴۴٫۴۴
۲۳٫۱۳
۵۴٫۹۷
۶۱٫۸۳
۲۴٫۸۳
-9
148
هنگ کنگ
۴۱٫۶۴
۴۰٫۵
۳۵٫۹
۴۲٫۵۸
۵۷٫۴۵
۳۱٫۷۸
-68
149
ترکیه
۴۱٫۲۵
۳۸٫۳۸
۲۷٫۵۵
۵۲٫۹۲
۵۵
۳۲٫۳۷
4
150
هند
۴۱
۴۰٫۷۶
۳۰٫۳۶
۵۷٫۰۲
۵۶٫۲۵
۲۰٫۶۱
-8
151
سودان
۴۰٫۹۶
۴۷٫۰۵
۲۹٫۹۷
۴۱٫۴۵
۵۱
۳۵٫۳۵
8
152
تاجیکستان
۴۰٫۲۶
۳۳٫۷۹
۲۹٫۸۵
۴۸٫۶۸
۴۶
۴۲٫۹۶
10
153
روسیه سفید
۳۹٫۶۲
۳۲٫۹۳
۴۸٫۷۵
۳۷٫۲۳
۶۰٫۳۳
۱۸٫۸۵
5
154
آذربایجان
۳۹٫۴
۳۷٫۶۶
۲۳٫۷۶
۴۸٫۲۵
۵۸٫۸۶
۲۸٫۴۸
13
155
روسیه
۳۸٫۸۲
۳۶٫۳۶
۳۴٫۸۴
۴۴٫۶۱
۵۱٫۲۹
۲۷
-5
156
افغانستان
۳۸٫۲۷
۴۴٫۶۵
۴۳٫۸۸
۴۲٫۵۴
۴۳٫۳۳
۱۶٫۹۶
-34
157
پاکستان
۳۷٫۹۹
۳۹٫۵۷
۳۱٫۹۲
۵۳٫۲۶
۴۷٫۴۳
۱۷٫۷۵
-12
158
کویت
۳۷٫۸۷
۳۲٫۷۳
۱۹٫۳۹
۳۶٫۸۴
۲۷
۷۳٫۴۱
-53
159
ونزوئلا
۳۷٫۷۸
۳۳٫۷
۳۱٫۷۳
۴۴٫۷۴
۴۷٫۵
۳۱٫۲۲
-11
160
نیکاراگوئه
۳۷٫۰۹
۳۷٫۴۵
۳۸٫۷۸
۳۱٫۷۵
۴۹٫۸
۲۷٫۶۸
-39
161
لائوس
۳۶٫۶۴
۳۶٫۰۶
۲۰٫۹۲
۳۱٫۵۸
۴۴
۵۰٫۶۴
11
162
بنگلادش
۳۶٫۶۳
۴۲٫۱۲
۳۲٫۴۸
۴۴٫۱۵
۴۸٫۵
۱۵٫۸۸
-10
163
عمان
۳۵٫۹۹
۳۲٫۷۳
۲۳٫۹۸
۱۸٫۴۲
۴۵
۵۹٫۸۲
-30
164
جیبوتی
۳۵٫۷۵
۳۲٫۷۳
۱۶٫۱۲
۳۷٫۷۲
۳۷٫۶
۵۴٫۵۶
12
165
هندوراس
۳۴٫۶۱
۳۳٫۳۳
۳۱٫۶۳
۳۶٫۸۴
۳۱
۴۰٫۲۲
-14
166
عربستان سعودی
۳۳٫۷۱
۳۷٫۲۷
۳۳٫۶۷
۲۲٫۳۷
۳۶٫۵
۳۸٫۷۵
4
167
بحرین
۳۰٫۹۷
۳۵٫۱۵
۲۱٫۴۳
۲۸٫۹۵
۳۹٫۶۷
۲۹٫۶۵
1
168
مصر
۳۰٫۲۳
۳۰٫۹۱
۲۳٫۴۷
۳۴٫۸۷
۴۴٫۲۵
۱۷٫۶۴
-2
169
یمن
۲۹٫۱۴
۳۳٫۰۳
۲۷٫۵۵
۳۸٫۶
۳۵
۱۱٫۵۴
0
170
فلسطین
۲۸٫۹۸
۳۵٫۴۵
۱۵٫۸۲
۳۶٫۴
۳۶٫۵
۲۰٫۷۴
-38
171
سوریه
۲۸٫۹۴
۳۳٫۵۱
۲۷٫۶۲
۳۳٫۵۸
۳۶٫۵۷
۱۳٫۳۹
2
172
عراق
۲۸٫۵۹
۳۴٫۱۴
۲۰٫۰۷
۲۹٫۸۲
۴۰٫۶۷
۱۸٫۲۷
-9
173
کوبا
۲۷٫۳۲
۲۷٫۲۷
۳۹٫۸
۱۵٫۷۹
۲۷٫۵
۲۶٫۲۴
-2
174
ویتنام
۲۶٫۱۱
۳۲٫۳۲
۱۸٫۷۱
۲۷٫۴۹
۳۴٫۶۷
۱۷٫۳۷
1
175
چین
۲۵٫۱۷
۲۷٫۴۵
۲۶٫۰۲
۲۳٫۲۵
۳۳٫۳
۱۵٫۸۴
2
176
برمه
۲۵٫۰۳
۴۰٫۴
۲۹٫۲۵
۲۰٫۱۸
۳۰٫۶۷
۴٫۶۳
-36
177
ترکمنستان
۲۵٫۰۱
۲۵
۱۱٫۷۳
۲۹٫۶۱
۲۳
۳۵٫۶۹
1
178
ایران
۲۳٫۲۲
۳۰٫۷۱
۲۱٫۳۲
۲۶٫۷۱
۲۳٫۷۸
۱۳٫۶۱
-4
179
اریتره
۱۹٫۶۲
۲۲٫۲۲
۱۹٫۷۳
۲۵٫۱۵
۱۹٫۶۷
۱۱٫۳۶
1
180
کره شمالی
۱۳٫۹۲
۲۲٫۴۲
۰
۲۲٫۸۱
۱۲
۱۲٫۳۸
-1